PROCENA RIZIKA OD KATASTROFA I PLAN ZAŠTITE SPASAVANJA

U cilju smanjenja rizika od katastrofa, prevencije i jačanja otpornosti i spremnosti pojedinaca i zajednica za reagovanje na posledice katastrofa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama propisana je obaveza izrade procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja za: Republiku Srbiju, autonomnu pokrajinu, jedinice lokalne samouprave, subjekte od posebnog značaja za zaštitu i spaasvanje, izuzev saveza, klubova i udruženja, privredna društva, zdravstvene ustanove, izuzev apoteka, predškolske i školske ustanove i fakultete za sve objekte u kojima borave deca, odnosno objekte u kojima se odvija nastava, ustanove socijalne zaštite za objekte u kojima borave korisnici, privredna društva i druga pravna lica koja u svom sastavu imaju organizacione celine čiji su kapaciteti, obim i značaj delatnosti od posebnog značaja za privredu Republike Srbije iz oblasti energetike, telekomunikacija, rudarstva i saobraćaja i pravna lica koja upravljaju poslovnim, trgovačkim, sportskim, ugostiteljskim i smeštajnim objektima i objektima za razonodu kapaciteta više od 100 lica, a ako su objekti namenjeni za boravak dece do 14 godina, nezavisno od kapaciteta.
Procenom rizika od katastrofa identifikuju se vrsta, karakter i poreklo pojedinih rizika od nastupanja katastrofa, stepen ugroženosti, faktori koji ih uzrokuju ili uvećavaju stepen moguće opasnosti, posledice koje mogu nastupiti po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, materijalna i kulturna dobra, obavljanje javnih službi i privrednih delatnosti, kao i druge pretpostavke od značaja za odvijanje uobičajenih životnih, ekonomskih i socijalnih aktivnosti.
Planom zaštite i spasavanja planiraju se mere i aktivnosti za sprečavanje i umanjenje posledica katastrofa, snage i sredstva subjekata sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama, njihovo organizovano i koordinirano angažovanje i delovanje u vanrednim situacijama u cilju zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i obezbeđenja osnovnih uslova za život. U skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama plan zaštite i spasavanja izrađuje se na osnovu procene rizika i usvaja najkasnije 90 dana nakon usvajanja procene rizika, a redovno se usklađuje sa izmenama procene rizika. I jedan i drugi dokument moraju dobiti saglasnost nadležne službe Sektora za vanredne situacije kako bi bili pravosnažni.
Ukoliko se nalazite u nekoj od gore navedenih kategorija, a još uvek niste izradili potrebna dokumenta, DND zaštiti na radu možete poveriti ovu ulogu.
Shopping Basket