STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
ZAPOSLENIH

DND zaštita na radu d.o.o. pored osnovne obuke za bezbedan i zdrav rad svakog zaposlenog, obavlja stručna osposobljavanja zaposlenih u skladu sa članom 49. Zakona o radu, na sledećim poslovima:

• rukovanje transportnim sredstvima (građevinske auto dizalice, mosne, konzolne i ostale, teretni i putnički liftovi, viljuškari, signalisti i vozači tereta, menevristi),

• rukovanje opremom za rad (mašine za obradu drveta, metala, kamena, gume, papira, plastične mase),

• rukovanje energetskim postrojenjima (kotlovska postrojenja, kompresorska postrojenja, gasni generatori, centralno grejanje i klimatizacija, uređaji za punjenje i manipulaciju tehničkim gasovima, crpna postrojenja, rashladni uređaji, trafostanice i razvodna postrojenja-uklopničari),

• rukovanje građevinskom mehanizacijom (teška građevinska mehanizacija – bageri, buldožeri, skreperi, grejderi, valjci, finišeri, utovarivači, fabrike betona, asfaltne baze, separacije šljunka i peska, laka građevinska mehanizacija – mašine za ugrađivanje betona, mašine za sabijanje zemljanog i šljunkovitog materijala),

• montaža i demontaža skele,

• zavarivanja i atestiranja (sve vrste zavarivanja – elektro, gasno, u zaštiti gasa; atestiranje varioca – osnovni, dopunski i specijalni test),

• rukovanje opasnim materijama (prevoz i manipulacija opasnim meterijama, stručno osposobljavanje vozača motornih vozila kojima se prevoze opasne materije i dr. lica koja učestvuju u prevozu tih materija),

• rukovanje i održavanje uređaja u protiveksplozivnoj zaštiti – ex zaštita

• rukovanje gasnim hlorinatorima, pumpama, kompresorima i dr. (poslovi prerade vode za piće)

Shopping Basket