PROPISI

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
Zakon o radu
Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o zaštiti životne sredine
Zakon o upravljanju otpadom
Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu
Zakon o hemikalijama
Zakon o biocidnim proizvodima
Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu
Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu
Zakon o prevozu opasnog tereta
Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama
Zakon o privatnom obezbeđenju
Pravilnik o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanju uslova radne sredine
Pravilnik o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
Pravilnik o predhodnim i periodičnim lekarskim pregledima na radnim mestima sa povećanim rizikom
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o predhodnim i periodičnim lekarskim pregledima na radnim mestima sa povećanim
  rizikom

Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom
Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći o organizovanju službe spasavanja u slučaju nezgode na radu
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad
Pravilnik o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednost i zdravlja na radu
Pravilnik o visini troškova postupka utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednost i zdravlja na radu
Pravilnik o preventvnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom
Pravilnik o zaštiti na radu prilikom izvođenju građevinskih radova
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama
Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada
Pravilnik o uslovima, načinu i postupku upravljanja otpadnim uljima
Pravilnik o postupanju sa otpadom koji sadrži azbest
Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom
Pravilnik o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada
Pravilnik o načinu i postupku upravljanja istrošenim baterijama i akumulatorima
Pravilnik o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za
  dobijanje energije

Pravilnik o listi električnih i elektronskih proizvoda, merama zabrane i ograničenja korišćenja električne i elektronske opreme koja
  sadrži opasne materije, načinu i postupku upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda

Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada, obrascu prethodnog obaveštenja, načinu njegovog dostavljanja i uputstvu
  za njihovo popunjavanje

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o hemikalijama
Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista
Pravilnik o radu poverenika i zamenika poverenika civilne zaštite i kriterijumima za njihovo imenovanje
Pravilnik o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava
Pravilnik o zaštiti na radu pri izvodjenju građevinskih radova
Uputstvo o utvrđivanju preventivnih mera za bezbedno čuvanje, skladištenje, odnosno korišćenje naročito opasnih hemikalija
Uredba o sadržaju, načinu izrade i obavezama subjekata u vezi sa izradom procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja
Uredba o sadržaju i načinu izrade plana smanjenja rizika od katastrofa
Uredba o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća
Uredba o jedinicama civilne zaštite, nameni, zadacima, mobilizaciji i načinu upotrebe
Uredba o sastavu, načinu i organizaciji rada štabova za vanredne situacije
Uredba o bližim kriterijumima za određivanje obavezno obezbeđenih objekata i načinu vršenja poslova njihove zaštite
Uredba o minimalnim tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim
  organizacijama

Uredba o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima
Metodologija izrade i sadržaj procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja

Shopping Basket