BEZBEDNOST I
ZDRAVLJE NA RADU

Bez obzira na delatnost kojom se bavite i broj zaposlenih koji imate, u obavezi ste da poslove bezbednosti i zdravlja na radu uredite u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu. Ovo pre svega podrazumeva izradu dokumentacije i imenovanje lica za bezbednost i zdravlje na radu koje će biti zaduženo za koordinaciju i sprovođenje primene brojnih mera.

Mi smo tu da u Vaše ime u potpunosti, stručno i profesionalno ispunimo sve obaveze proistekle iz pravne regulative, ali i da pored toga radimo na konstantnom unapređenju Vašeg sistema kroz preventivno delovanje.

IZRADA DOKUMENTACIJE

DND zaštita na radu uslužno vrši izradu kompletne dokumentacije iz oblasti bezbednosti I zdravlja na radu bez obzira na to da li su Vam potrebne naše usluge vođenja ovih poslova.

Suštinu bezbednosti i zdravlja na radu u okviru pojedinačnih pravinih lica čini procena rizika za svako radno mesto u radnoj okolini, sa utvrđivanjem načina i mera za njihovo otklanjanje.

U skladu sa tim ključni dokument u ovoj oblasti je akt o proceni rizika. On se zasniva na sistematskom evidentiranju i procenjivanju svih opasnosti i štetnosti u procesu rada koje mogu prouzrokovati povrede na radu ili oštećenje zdravlja zaposlenih, te na određivanju načina za sprečavanje, otklanjanje ili smanjenje rizika.

Uz akt o proceni rizika, dužni ste, između ostalog, da posedujete pravilnik o bezbednosti i zdravlju radu i plan i program opšteg i stručnog osposobljavanja zaposlenih, kao i da uredno vodite propisane evidencije (br. 1-14). Takođe, neophodno je izraditi razna uputstva, smernice, procedure, obaveštenja.

Pored osnovne dokumentacije, u slučaju potrebe vršimo izradu plana preventivnih mera i elaborata o uređenju gradilišta.

USLUGE LICA ZA BEZBEDNOST I
ZDRAVLJE NA RADU

U skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu u obavezi ste da imenuje lice za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

Poslove bezbednosti i zdravlja na radu možete da obavljate sami, u ulozi poslodavca, u delatnostima trgovine na malo, usluga smeštaja i ishrane, informisanja i komunikacija, finansijskim i osiguranja, poslovanja nekretninama, stručnim, naučnim, inovacionim, administrativnim i pomoćnim uslužnim delatnostima, obaveznog socijalnog osiguranja, obrazovanja, umetnosti, zabave i rekreacije, kao i ostalim uslužnim delatnostima, ako imate do 20 zaposlenih i niste dužni da imate položen stručni ispit.

Ukoliko to nije Vaš slučaj za obavljanje ovih poslova možete da odredite jednog ili više od svojih zaposlenih sa položenim stručnim ispitom za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu ili da angažujete pravno lice koje ima odgovarajuću licencu.

Međutim, ako ste poslodavac u delatnostima građevinarstva, poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, rudarstva, prerađivačke industrije, snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacije (osim trgovine električnom energijom i gasovitim gorivima preko gasovodne mreže), snabdevanja vodom, upravljanja otpadnim vodama, kontrolisanja procesa uklanjanja otpada i sličnim aktivnostima, kao i u delatnostima zdravstvene i socijalne zaštite, i ne odlučite se da vođenje poslova iz ove oblasti prepustite licenciranoj kući, dužni ste da za isto odredite zaposlenog koji pored položenog stručnog ispita ima najmanje stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka, prirodno-matematičkih nauka ili medicinskih nauka.

DND zaštita na radu je licencirana od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. licence 164-02-00120/2020-01, za uslužno vođenje poslova bezbednosti i zdravlje na radu i tokom protekle decenije poslovanja kvalitetom svojih usluga stekli smo poverenje brojnih klijenata.

Naši poslovi, u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, podrazumevaju sledeće:

• sprovođenje postupka procene rizika;

• kontrola i savetovanje poslodavcu u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materija i
  sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;

• učestvovanje u opremanju i uređivanju radnog mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada;

• organizovanje preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne okoline;

• organizovanje preventivnih i periodičnih preglede i provera opreme za rad;

• predlaganje mere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnom mestu sa povećanim rizikom;

• svakodnevno praćenje i kontrola primene mera za bezbednost i zdravlje kod poslodavca;

• praćenje stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima, kao i bolestima u vezi sa radom,
  učestvovanje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izveštaja sa predlozima mera za njihovo otklanjanje;

• priprema i sprovođenje osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad;

• priprema uputstva za bezbedan rad i kontrola njihove primene;

• zabrana rada na radnom mestu ili upotrebe sredstva za rad, u slučaju utvrđivanja neposredne opasnosti po život ili
  zdravlje zaposlenog;

• saradnja i koordinacija rada sa službom medicine rada po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;

• vođenje evidencija u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca.

USLUGE KOORDINATORA ZA BEZBEDNOST
I ZDRAVLJE NA RADU U FAZI IZVOĐENJA RADOVA

Uredbom o bezbenosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima propisano je da je investitor, između ostalog, dužan da odredi koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja sledećih građevinskih radova: iskopavanje, zamljani radovi, građenje, montaža i demontaža već proizvedenih elemenata, rekonstukcija ili opremanje, adaptacija, renoviranje, sanacija, demontiranje, rušenje, investiciono održavanje, održavanje – bojenje i čišćenje, drenaža, kao i u slučaju radova pri kojima se pojavljuje specifičan rizik od nastanka povreda i oštećenja zdravlja zaposlenih.

Stručna lica iz DND zaštita na radu su u ovoj ulozi doprinela uspešnoj realizaciji velikog broja projekata. Našom uslugom, u skladu sa Uredbom o bezbenosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, obuhvaćeno je sledeće:

• koordinacija primene načela prevencije prilikom odlučivanja o tehničkim, tehnološkim i/ili organizacionim
  rešenjima, u cilju planiranja različitih elemenata ili faza radova koji treba da se izvode istovremeno ili jedan za
  drugim, kao i tokom procene rokova potrebnih za završetak tih radova ili faza radova;

• koordinacija realizacije planiranih aktivnosti sa ciljem da se obezbedi da poslodavci i druga lica dosledno primenjuju
  preventivne mere, a gde je neophodno, primenjuju i specifične mere iz Plana preventivnih mera bezbednosti i
  zdravlja na radu;

• predlaganje pokretanja postupka izrade izmena ili dopuna Plana preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu i
  potrebne ostale potrebne dokumenacije i obezbeđenje podataka potrebnih da se izvrše te izmene i dopune, uzimajući
  u obzir nastale promene na gradilištu;

• organizovanje saradnje i međusobnog obaveštavanja svih poslodavaca i drugih lica koji istovremeno ili jedan za
  drugim izvode radove na gradilištu i koordinacija njihovih aktivnosti u pogledu sprovođenja mera za bezbednost i
  zdravlje na radu radi sprečavanja nastanka povreda na radu i profesionalnih bolesti;

• staranje da svi poslodavci i druga lica na gradilištu budu upoznati sa Planom preventivnih mera bezbednosti i
  zdravlja na radu, odnosno sa njegovim izmenama ili dopunama;

• koordinacija sporazuma radi provere da se radne aktivnosti izvode pravilno;

• preduzimanje mera radi obezbeđivanja da pristup na gradilište imaju samo lica koja imaju dozvolu da mogu da uđu
  na gradilište;

• obaveštavanje nadležne inspekcije rada o slučajevima kada poslodavci i druga lica ne primenjuju mere za bezbedan i
  zdrav rad;

• svakodnevno obilaženje gradilišta na kome vrši koordinaciju;

• vođenje evidencije o obilasku gradilišta i upoznaje investitora, odnosno zastupnika investitora o promenama na 
  gradilištu.

Shopping Basket